Ogłoszenia

   Serdecznie zapraszamy dzieci 3-letnie, które od 1 września 2022 roku rozpoczną edukację przedszkolną, na zajęcia adaptacyjne organizowane w naszym przedszkolu w dniach 23.08.2022r. – 24.08.2022r. o godz. 09.30.

   Celem zajęć adaptacyjnych w przedszkolu jest ułatwienie maluchowi bezstresowe wkroczenie w świat grupy przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci poznają przedszkole oraz panie nauczycielki. Uczestniczyć będą w zajęciach ruchowych, plastycznych oraz zabawach integracyjnych w sali i na terenie ogrodu przedszkolnego. Pragniemy, aby wszystkie dzieci z uśmiechem, bez stresu i płaczu przychodziły do naszego przedszkola.

Drodzy Rodzice!
   Skierowania na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prosimy dostarczyć do sekretariatu do 31.10.2022r. Skierowanie powinno być wystawione przez jednego ze specjalistów

  • fizjoterapeuty,
  • ortopedy,
  • neurologa,
  • lekarza rehabilitacji ruchowej,
  • lekarza pediatry.

   Na skierowaniu powinna być zawarta informacja o diagnozie dziecka (wadzie postawy) oraz wskazanie do uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej.
   W przedszkolu zajęcia prowadzone są w formie zajęć grupowych. 

   Bardzo prosimy Rodziców o terminowe i rzetelne wypełnienie deklaracji pobytu dzieci w przedszkolu w okresie wakacji oraz w dniu 17 czerwca (piątek po Bożym Ciele). Jest to dla nas bardzo ważne ze względu na planowanie pracy przedszkola (ilość i skład grup przedszkolnych, obsada nauczycieli i urlopy pracowników, remonty pomieszczeń) oraz planowanie żywienia dzieci.

WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2022-05-06 godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.  Nie są brane pod uwagę potwierdzenia złożone w rekrutacji poza wskazanym terminem.

Odpowiedni druk oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola znajduje się w programie rekrutacyjnym, na stronie przedszkola w zakładce REKRUTACJA lub na stronie Urzędu Gminy Kobierzyce.

Druk  - Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola

    Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia: nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenia obowiązują od dnia 16 kwietnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59.

    W odniesieniu do wszystkich jednostek oświatowych, stopień alarmowy BRAVO oznacza oprócz konieczności zwrócenia zwiększonej uwagi na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub podejrzane przedmioty, przede wszystkim wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym, zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.).

     W związku z powyższym, do końca kwietnia odwołujemy wszystkie warsztaty wymagające wejścia do placówki osób postronnych.

Link - Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że rusza elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023


Informacje na temat rekrutacji

- rozpocznie się 28 marca 2022 r. o godzinie 8:00.
- zakończy się 8 kwietnia 2022 r. o godzinie 15:00.


Link dla rodziców,
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce

Link - Informacja na temat rekrutacji

Przypominamy Rodzicom składającym wnioski rekrutacyjne do przedszkola o konieczności dostarczenia do placówki wypełnionych załączników (oświadczenia, zaświadczenie o zatrudnieniu, pierwsza strona PIT itp.). Brak załącznika jest równoznaczny z brakiem naliczenia punktów za spełnianie danego kryterium.

         Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy – wypełnij formularz zgłoszeniowy!
         Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy
   Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę. 
   
Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.
   
W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 
Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–w ypelnij-formularz-zgloszeniowy

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

   Przypominamy wszystkim Rodzicom, iż w dniu 10 marca upływa ostateczny termin złożenia deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 dla Państwa dziecka (druk do pobrania ze strony internetowej lub w placówce).

   Brak deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu zaś wszystkie dzieci, dla których taki dokument  zostanie złożony nie będą mogły już uczestniczyć w elektronicznej rekrutacji do innej placówki na terenie naszej gminy. Na wszystkie wolne miejsca w dniach 28.03.-8.04. prowadzona będzie rekrutacja w formie elektronicznej.

Drodzy Państwo

Dziękujemy serdecznie za pomoc i udział w zbiórce organizowanej w naszym przedszkolu na rzecz uchodźców wojennych z terenu Ukrainy. Jesteście Państwo wspaniali! Bardzo staramy się, aby wszystkie przekazywane przez Was rzeczy trafiały nie do wielkich magazynów a na bieżąco bezpośrednio do pojawiających się na naszym terenie konkretnych dzieci i rodzin. Jeszcze raz dziękujemy za serce, pomoc i wsparcie!