Tło makieta  Sala lekcyjna
Dziecko

Zespół specjalistów

W przedszkolu pracuje zespół specjalistów – psycholog, logopedzi, pedagodzy i fizjoterapeuta, który ściśle współpracuje z wychowawcami grup oraz rodzicami. Naszym celem jest dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny wszystkich dzieci w placówce oraz wsparcie rodziców w dalszej diagnozie, terapii i pracy z problemami pojawiającymi się w rozwoju przedszkolaków.

psycholog

mgr JOANNA HOPPE-GOSIK

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam studium poznawczo-behawioralnej terapii dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dziećmi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapię psychologiczną z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i emocji, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz psychoedukację dzieci i osób dorosłych, szczególnie w zakresie relaksacji i radzenia sobie ze stresem. Swoją wiedzę aktywizuję i pogłębiam na kursach i szkoleniach specjalistycznych.

 

 

logopeda

mgr JADWIGA WILK – WILCZYŃSKA

Jestem absolwentką Podyplomowego Studium Logopedycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadam wykształcenie magisterskie na kierunku: pedagogika ze specjalizacją w zakresie nauczania początkowego. Jestem neurologopedą klinicznym (Podyplomowe Studia na kierunku Logopedia Korekcyjna, specjalizacja: dyslalia i jąkanie; Podyplomowe Studia na kierunku Neurologopedia Kliniczna),  trenerem emisji i higieny głosu (Podyplomowe Studia z Zakresu Emisji i Higieny Głosu) i terapeutą Integracji Sensorycznej. Od 2006 prowadzę terapię dzieci ze sprzężonymi  niepełnosprawnościami.  Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dziećmi w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej (od 0 do 3 roku życia), terapię logopedyczną i neurologopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz pracę z nauczycielami w zakresie emisji i higieny głosu. 

pedagog

mgr JOANNA POLAŃSKA

Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika specjalna oraz psychologii sądowej i klinicznej na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Ukończyłam studia podyplomowe w obszarach: Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka oraz Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerzam na szkoleniach i kursach. Ponadto posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii dzieci wg. metod min.: Integracji Senosrycznej, EEG Biofeedback, Integracji Bilateralnej, Warnke, W. Sherborne, Terapii Ręki. W codziennej  pracy z dziećmi prowadzę również grupowe treningi:  Zastępowania Agresji, Umiejętności Społecznych, Uważności . W wolnych chwilach aktywnie działam w  Związku Harcerstwa Polskiego.

oligofrenopedagog

mgr JOANNA JAROSZ

Jestem pedagogiem specjalnym z bogatym doświadczeniem w indywidualnej oraz grupowej pracy z dziećmi. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja: wychowanie przedszkolne) oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej. Ponadto, posiadam kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii takimi metodami jak: EEG i RSA Biofeedback, Integracji Sensorycznej, logorytmiki, terapii ręki oraz do zajęć socjoterapeutycznych. Posiadam wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Moim zadaniem jest  prowadzenie zajęć w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny oraz wspomaganie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej oraz społecznej w granicach jego indywidualnych możliwości. 

fizjoterapeuta

mgr EMILIA GIERULSKA

Jestem absolwentką studiów magisterskich w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych pedagogika oraz oligofrenopedagogika - pedagogika specjalna. Od 2012 roku prowadzę w przedszkolach zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Poszerzam swoją wiedzę i umiejętności na specjalistycznych kursach.