BADANIE DZIECKA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Rejonowa poradnia:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych we Wrocławiu 
ul. Kościuszki 131, Wrocław
Telefon 71 722 20 02
www.pzp.edu.pl

Rodzice  mogą umówić się na badanie do każdej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (państwowej lub prywatnej).  
Badanie w poradni przeprowadzić można w celu oceny:

 • poziomu rozwoju intelektualnego,
 • poziomu rozwoju dojrzałości szkolnej,
 • przyczyn trudności w nauce,
 • uzdolnień i mocnych stron dziecka,
 • podłoża zaburzeń rozwojowych (w tym autyzmu i zespołu Aspergera),
 • podłoża trudności emocjonalnych, wychowawczych,
 • poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych.

Poradnia rejonowa bezpłatnie przebada dziecko i wyda jedną z wnioskowanych opinii:

 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
 • opinię o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej,
 • opinię  o odroczeniu rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego,
 • opinię opisującą aktualny poziom rozwoju dziecka,
 • opinię o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu w formie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • inne opinie o przebadanych np. dla PZP, Sądu itp.,
 • inne opinie wydawane  dla dzieci w wieku szkolnym.

lub orzeczeń:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, zorganizowanego w szkole podstawowej.

Rodzic, który planuje przebadać dziecko w poradni powinien do niej zadzwonić i umówić się na badanie dziecka (badanie będzie składało się ze spotkania z psychologiem, pedagogiem i logopedą, lecz uzależnione jest to od celu diagnozy i możliwości dziecka). Do poradni przyjeżdża się z dzieckiem bezpośrednio na badanie i wtedy wypełnia się odpowiedni wniosek (pozwalający poradni zbadać dziecko). Warto wziąć ze sobą aktualne wyniki badań, książeczkę zdrowia oraz inną dokumentację medyczną i terapeutyczną dziecka.
Rodzic umawiający się na wizytę do poradni często proszony jest o przyniesienie opinii o dziecku od wychowawcy z grupy przedszkolnej lub specjalistów pracujących z dzieckiem. Należy wtedy zgłosić się do sekretariatu przedszkola i wypełnić wniosek o wydanie takiej opinii. Nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu potrzebują minimum 7 dni na przygotowanie pełnej opinii o dziecku.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych we Wrocławiu prowadzi również bezpłatne zajęcia terapeutyczne:

 • logopedyczne,
 • pedagogiczne,
 • psychologiczne,
 • biofeedback,
 • Integrację Sensoryczną.

Zajęcia są indywidualne i odbywają się w:
Gabinecie Zamiejscowym w Kobierzycach
Ul. Wincentego Witosa 1, Kobierzyce
Telefon: 71 369 80 20
Na zajęcia umówić się można dzwoniąc bezpośrednio do gabinetu w Kobierzycach lub do Poradni. 

Tło makieta Plakat

LOGOPEDIA w ramach NFZ

Rodzice dziecka mającego trudności logopedyczne mogą starać się również o indywidualne zajęcia z logopedą w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na takie zajęcia kieruje lekarz rodzinny i to do niego należy się w tej sprawie udać.

OBJĘCIE DZIECKA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W PRZEDSZKOLU

W przedszkolu dziecko może zostać objęte Pomocą Psychologiczno – Pedagogiczną na wniosek:

 • rodzica,
 • wychowawcy, nauczyciela, specjalisty, pomocy nauczyciela,
 • poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • asystenta dziecka.

Zostaje wówczas utworzona dokumentacja dziecka, planuje się indywidualne działania dla dziecka w grupie przedszkolnej oraz terapię. Rodzic musi wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w takich zajęciach. Ilość oraz forma zajęć dostosowywana jest do potrzeb i możliwości dziecka.

Zajęcia mogą przybrać formę:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • terapii logopedycznej,
 • socjoterapii,
 • terapii psychologicznej,
 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców.

KWALIFIKACJA DZIECKA DO ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU

Zajęcia logopedyczne

W ramach oferty placówki w przedszkolu prowadzone jest terapia logopedyczna. Dzieci kwalifikowane są na zajęcia na podstawie zaleceń z opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Kwalifikacja do terapii odbywa się głównie we wrześniu i październiku.

Zajęcia pedagogiczne

Placówka oferuje dzieciom zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapię pedagogiczną, terapię ręki oraz grupowe treningi terapeutyczne. Dzieci kwalifikowane są na nie na podstawie zaleceń z opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Kwalifikacja do terapii odbywa się głównie we wrześniu i październiku.

Zajęcia psychologiczne

Kwalifikacja do zajęć odbywa się przez cały rok na podstawie zaleceń z opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną lub poprzez zgłoszenie przez rodzica, wychowawcę lub specjalistę potrzeby objęcia dziecka terapią w  sytuacjach interwencyjnych.

Zajęcia z Integracji Sensorycznej

Na zajęcia te uczęszczają dzieci, które zostały przebadane pod kątem Zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego  i otrzymały wskazanie do stałej pracy terapeutycznej. Diagnozę Przetwarzania Sensorycznego (Integracji Sensorycznej) wykonać można w rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej tego typu placówce prywatnej.

Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji, Trening Funkcji Wykonawczych

Do grup terapeutycznych dzieci kwalifikowane są na podstawie obserwacji i diagnoz prowadzonych przez psychologa i pedagoga przedszkolnego na początku roku.