Ogłoszenia

WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2022-05-06 godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.  Nie są brane pod uwagę potwierdzenia złożone w rekrutacji poza wskazanym terminem.

Odpowiedni druk oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola znajduje się w programie rekrutacyjnym, na stronie przedszkola w zakładce REKRUTACJA lub na stronie Urzędu Gminy Kobierzyce.

Druk  - Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola

    Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia: nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenia obowiązują od dnia 16 kwietnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59.

    W odniesieniu do wszystkich jednostek oświatowych, stopień alarmowy BRAVO oznacza oprócz konieczności zwrócenia zwiększonej uwagi na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub podejrzane przedmioty, przede wszystkim wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym, zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.).

     W związku z powyższym, do końca kwietnia odwołujemy wszystkie warsztaty wymagające wejścia do placówki osób postronnych.

Link - Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że rusza elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023


Informacje na temat rekrutacji

- rozpocznie się 28 marca 2022 r. o godzinie 8:00.
- zakończy się 8 kwietnia 2022 r. o godzinie 15:00.


Link dla rodziców,
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce

Link - Informacja na temat rekrutacji

Przypominamy Rodzicom składającym wnioski rekrutacyjne do przedszkola o konieczności dostarczenia do placówki wypełnionych załączników (oświadczenia, zaświadczenie o zatrudnieniu, pierwsza strona PIT itp.). Brak załącznika jest równoznaczny z brakiem naliczenia punktów za spełnianie danego kryterium.

         Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy – wypełnij formularz zgłoszeniowy!
         Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy
   Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę. 
   
Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.
   
W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 
Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–w ypelnij-formularz-zgloszeniowy

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

   Przypominamy wszystkim Rodzicom, iż w dniu 10 marca upływa ostateczny termin złożenia deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 dla Państwa dziecka (druk do pobrania ze strony internetowej lub w placówce).

   Brak deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu zaś wszystkie dzieci, dla których taki dokument  zostanie złożony nie będą mogły już uczestniczyć w elektronicznej rekrutacji do innej placówki na terenie naszej gminy. Na wszystkie wolne miejsca w dniach 28.03.-8.04. prowadzona będzie rekrutacja w formie elektronicznej.

Drodzy Państwo

Dziękujemy serdecznie za pomoc i udział w zbiórce organizowanej w naszym przedszkolu na rzecz uchodźców wojennych z terenu Ukrainy. Jesteście Państwo wspaniali! Bardzo staramy się, aby wszystkie przekazywane przez Was rzeczy trafiały nie do wielkich magazynów a na bieżąco bezpośrednio do pojawiających się na naszym terenie konkretnych dzieci i rodzin. Jeszcze raz dziękujemy za serce, pomoc i wsparcie!

   Informujemy, że w dniach od 24.02.2022 do 10.03 2022 zbierane będą Deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.
   Deklaracje należy składać w wersji papierowej do urny umieszczonej przy wejściu głównym do przedszkola lub drogą elektroniczną na adres przedszkolebw@lpt.pl.                                                                                                 
   Druk deklaracji do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej w zakładce DLA RODZICÓW/ZAPISY lub Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.pdf                                                                                                                                                
   Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
   Przypominamy Rodzicom, o dokładnym wypełnieniu wszystkich danych oraz konieczności podpisania deklaracji przez rodziców/opiekunów prawnych.

Drodzy Rodzice!
Informujemy, że Bal Karnawałowy odbędzie się w dniu 24.02.2022r. w Tłusty Czwartek. Każda grupa będzie świętować w swojej sali. Dzień ten będzie przepełniony zabawą, muzyką i tańcami. Stroje balowe mile widziane :)

Drodzy Rodzice!

W chwili obecnej z powodu zachorowania na COVID -19 pracownika przedszkola bądź też dziecka przedszkolnego na kwarantannie znajduję się 6 grup. Po kontakcie z Państwową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną przekazujemy prośbę o systematyczne uaktualnianie adresów zamieszkania oraz informację, iż wymaz ujemny nie skraca nałożonej kwarantanny.

Bardzo prosimy jednocześnie o monitorowanie stanu zdrowia dzieci i przyprowadzaniu do przedszkola tylko zdrowych maluchów.  

   Drodzy Rodzice, sympatycy przedszkola oraz wszyscy zaangażowani w zbiórkę na rzecz realizacji marzeń 15 letniego Olka wychowywanego w pieczy zastępczej. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że udało się zebrać potrzebną kwotę, by spełnić marzenia Olka i jego babci. Przedszkole Samorządowe w Ślęzie kolejny raz propaguje ideę rodzicielstwa zastępczego. Znaleźliśmy się w gronie 151 placówek z całej Polski, które realizują ten piękny projekt. Cieszymy się, że możemy wywołać radość na twarzach, wiemy, że nasza pomoc jest bardzo cenna.
    O efektach realizacji „Aniołkowego Grania” będziemy informować już wkrótce.

Informujemy, iż decyzją PSSE we Wrocławiu, od 21 do 30 stycznia 2022 r. dwie grupy z naszego przedszkola oraz dzieci uczestniczące w niektórych indywidualnych zajęciach, zostały objęte kwarantanną.

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022 r. dzienna stawka żywieniowa dla dzieci będzie wynosić:
9,00 zł za trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.
7,20 zł za dwa posiłki: śniadanie i obiad.

Koszt żywienia dzieci został ustalony na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych oraz kalkulacji stawki z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.