Tło makieta Plakat
Chłopiec

Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia terapeutyczne w przedszkolu prowadzone są zgodnie z możliwościami psychorozwojowymi dzieci i potrzebami ich rodziców. W ofercie placówki znajdują się stałe zajęcia (opisane poniżej) oraz projektowane specjalnie do pojawiających się potrzeb dzieci. Wszystkie zajęcia mają formę zabawy, gry czy naśladownictwa terapeuty tak, aby dziecko czuło się podczas nich bezpiecznie i komfortowo.

Terapia psychologiczna

Zajęcia odbywają się indywidualnie, w małych 2-3 osobowych grupach lub w grupie przedszkolnej i trwają 30 minut. Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętności społeczne oraz umiejętności wyrażania własnych emocji. Wszystko to odbywa się w formie  zabawy, gier edukacyjnych, zajęć ruchowych i bajkoterapii. Szczególną uwagę zwraca się na samodzielność oraz samoocenę dziecka. Terapia psychologiczna obejmuje kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny. Wdrażana jest w sytuacji gdy dziecko ma trudności z procesem adaptacyjnym w przedszkolu, nieśmiałością w kontaktach z rówieśnikami, koncentracją uwagi, zachowaniami agresywnymi, przestrzeganiem zasad w domu lub w przedszkolu.

 

 

 

 

Terapia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne (wspomaganie rozwoju mowy) prowadzone są w małych grupach (2-4 osób) i trwają ok. 20-30 minut. Zajęcia indywidualne odbywają się tylko dla dzieci posiadających Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju lub Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego. Oddziaływania logoterapeutyczne są wielokierunkowe, dobierane indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci. Stosowane są głównie metody stymulacyjne oparte na zabawie, ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową, ćwiczenia usprawniające funkcje aparatu oddechowego i artykulacyjnego, metody oparte na łączeniu wzorców ruchowych z pojawieniem się dźwięków mowy. Oferta metod terapeutycznych stosowanych w placówce jest szeroka. Są to m.in. elementy: metody Symultaniczno-Sekwencyjnej Jagody Cieszyńskiej, metody Werbo–Tonalnej, Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji, Ustno-twarzowej terapii regulacyjnej Castillo Moralesa oraz wszelkiego rodzaju masaże logopedyczne, metody Dyna Lingwa SM, terapii ręki.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne odbywają się w 2-4 osobowych grupach i trwają 30 minut. Podczas zajęć dzieci kształtują umiejętności poznawcze. Ćwiczą umiejętność prawidłowego spostrzegania, słuchania, przetwarzania, wypowiadania się, koncentrowania się na zadaniu i koordynowania pracy całego ciała. Podczas zajęć terapeuta korzysta z metod: Krakowskiej - terapii neurobiologicznej, Metody Dobrego Startu, bajkoterapii, muzykoterapii, sensoplastyki, integracji sensorycznej, terapii ręki oraz wielu innych programów i metod.

Terapia ręki

Zajęcia te prowadzone są 2-3 osobowych grupach i trwają 30 minut. Terapia ręki polega na prawidłowym ukształtowaniu postury całego ciała będącej podstawą do wywołania prawidłowej pracy ręki, a następnie dłoni i palców. Zajęcia zaczynają się od zabaw i ruchów kształtujących dużą motorykę, a następnie przechodzi się do pracy małej motoryki i grafomotoryki. Terapia ta skierowana jest do dzieci mających trudności z prawidłowym chwytem kredki, trudnościami w rysowaniu lub utrzymaniu prawidłowej pozycji podczas wykonywania zadań przy stoliku.

Trening umiejętności

Trening umiejętności społecznych i trening Zastępowania Agresji to zajęcia prowadzone w grupach przedszkolnych lub małych grupach terapeutycznych trwają 30-45 minut. Mają na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych i relacji w grupie, budowanie prawidłowych mechanizmów rozwiązywania konfliktów, uczenie radzenia sobie z emocjami i rozpoznawania ich u innych dzieci oraz modyfikowanie zachowań na bardziej akceptowane społecznie. Zajęcia prowadzone są przez psychologa i pedagoga we współpracy z wychowawcami grupy.

 

 

Trening Funkcji Wykonawczych

Prowadzone są z według Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych w grupach 4- osobowych.  Wykorzystuje on trzy bardzo naturalne w funkcjonowaniu małego dziecka elementy: motywację, aktywność własną dziecka oraz zabawę. Podczas zajęć dziecko uczy się: identyfikować problem do rozwiązania, znaleźć strategie do jego rozwiązania, przewidywać wyniki planowych działań oraz oceniać ich skutki. Praca z wykorzystaniem programu pozwala podtrzymywać naturalną ciekawość dziecka, nie hamuje naturalnej potrzeby ruchu oraz wspiera rozwój kompetencji społecznych. Inspiruje do samodzielnego odkrywania świata i siebie.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zajęcia realizowane na podstawie Opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zajęcia realizowane są na podstawie dostarczonej do przedszkola opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wymiarze 4 zajęć w tygodniu po 30 minut i odpowiadają zaleceniom wynikającym bezpośrednio z opinii. Dzieci realizujące Wczesne Wspomaganie Rozwoju w placówce objęte są specjalnym nadzorem specjalistów.

Kształcenie Specjalne

Zajęcie rewalidacyjne na podstawie Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego

Zajęcia realizowane są na podstawie dostarczonego do przedszkola orzeczenia w wymiarze 4 zajęć w tygodniu po 30 minut i odpowiadają zaleceniom wynikającym bezpośrednio z orzeczenia. Dzieci objęte zajęciami rewalidacyjnymi mają opracowywany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, który dostosowuje treści programowe i umiejętności dziecka do jego aktualnego rozwoju. W rewalidację dziecka poza specjalistami włączeni są wszyscy nauczyciele i wychowawcy mający kontakt z dzieckiem.