Tło makieta Przedszkolaki
7

Grupa 7 - BIEDRONECZKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawcy: Renata Milewska, Katarzyna Choroś
Pomoc nauczyciela: Patrycja Jamrozińska
     
Woźna: Małgorzata Mierzwa

e-mail grupowy:  grupa7@lpt.pl

Plan na miesiąc WRZESIEŃ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - W przedszkolu
 • Tydzień II - Oto ja
 • Tydzień III - Moja droga do przedszkola
 • Tydzień IV - Jesień w parku, w lesie 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku,
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,
 • korzystanie z toalety,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających,
 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych) wskazywanie wymienionych części ciała,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach.