Tło makieta Przedszkolaki
7

Grupa 7 - BIEDRONECZKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawcy: Renata Milewska, Katarzyna Choroś
Pomoc nauczyciela: Patrycja Jamrozińska
     
Woźna: Małgorzata Mierzwa

e-mail grupowy:  grupa7@lpt.pl

Plan na miesiąc LIPIEC 2024

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Tajemnice wody
 • Tydzień II - Co wiemy o ogniu?
 • Tydzień III - Co potrafi powietrze?
 • Tydzień IV - Jaka jest ziemia


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku,
  - nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
  - uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
  - naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
  - przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
  - próby nazywania swoich emocji (np. radość, smutek, złość, złość),
  - nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
  - stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
  - rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami,
  - słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
  - nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu,
  - naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
  - posługiwanie  się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.