Tło makieta Przedszkolaki
2

Grupa 2 - WITAMINKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawca: Małgorzata Górska, Katarzyna Wasula
    Woźna: Aneta Matras

e-mail grupowy:  grupa2@lpt.pl

Plan na miesiąc WRZESIEŃ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - W przedszkolu Witaminek 
 • Tydzień II - O to ja Witaminka 
 • Tydzień III - Moja droga do przedszkola
 • Tydzień IV - Jesień w parku, w lesie


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • przypomnienie imion dzieci w grupie przedszkolnej,
 • kształtowanie umiejętności przedstawiania się,
 • zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu,
 • poznanie osób pracujących w grupie/w przedszkolu, ich imion i zadań,
 • zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym,
 • kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych,
 • wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali,
 • budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią,
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę,
 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw,
 • integracja grupy,
 • kształtowanie umiejętności rzutu oburącz,
 • zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu,
 • wspólne tworzenie kodeksu grupy,
 • wyrabianie nawyku używania słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam,
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
 • wspomaganie dzieci w zdobywaniu umiejętności przedstawienia się – podania imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia,
 • rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej,
 • rozwijanie umiejętności werbalnego wyrażania uczuć, zdobywanie umiejętności odgrywania roli,
 • wdrażanie do dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi,
 • wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji,
 • zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata.