Tło makieta Przedszkolaki
12

Grupa 12 - ARTYŚCI

Grupa dzieci 5-6-letnich

Wychowawcy: Arleta Lepczyńska, Joanna Jarosz
    Woźna: Katarzyna Kowalewicz-Knysz

e-mail grupowy:  grupa12@lpt.pl

Plan na miesiąc LUTY 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Nasze zmysły
 • Tydzień II - Mali Wielcy Odkrywcy - kuchenne eksperymenty 
 • Tydzień III - Poznajemy różne zawody
 • Tydzień IV - Zabawy na śniegu 
 • Tydzień V - Różne rodzaje parków 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków,
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości,
 • czynny udział w dekorowaniu sali,
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy,
 • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji,
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko,
 • uwrażliwianie  na zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii,
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań,
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie,
 • łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • dostrzeganie zachodzących zmian technologicznych,
 • zapoznanie z postacią wynalazcy, zapoznanie z wybranymi wynalazkami,
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń,
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych,
 • doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami parków.