Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Diagnoza dziecka

BADANIE DZIECKA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Rejonowa poradnia:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych we Wrocławiu 
ul. Kościuszki 131, Wrocław
Telefon 71 722 20 02
www.pzp.edu.pl

Rodzice  mogą umówić się na badanie do każdej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (państwowej lub prywatnej).  
Badanie w poradni przeprowadzić można w celu oceny:

 • poziomu rozwoju intelektualnego,
 • poziomu rozwoju dojrzałości szkolnej,
 • przyczyn trudności w nauce,
 • uzdolnień i mocnych stron dziecka,
 • podłoża zaburzeń rozwojowych (w tym autyzmu i zespołu Aspergera),
 • podłoża trudności emocjonalnych, wychowawczych,
 • poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych.

Poradnia rejonowa bezpłatnie przebada dziecko i wyda jedną z wnioskowanych opinii:

 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
 • opinię o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej,
 • opinię  o odroczeniu rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego,
 • opinię opisującą aktualny poziom rozwoju dziecka,
 • opinię o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu w formie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • inne opinie o przebadanych np. dla PZP, Sądu itp.,
 • inne opinie wydawane  dla dzieci w wieku szkolnym.

lub orzeczeń:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, zorganizowanego w szkole podstawowej.

Rodzic, który planuje przebadać dziecko w poradni powinien do niej zadzwonić i umówić się na badanie dziecka (badanie będzie składało się ze spotkania z psychologiem, pedagogiem i logopedą, lecz uzależnione jest to od celu diagnozy i możliwości dziecka). Do poradni przyjeżdża się z dzieckiem bezpośrednio na badanie i wtedy wypełnia się odpowiedni wniosek (pozwalający poradni zbadać dziecko). Warto wziąć ze sobą aktualne wyniki badań, książeczkę zdrowia oraz inną dokumentację medyczną i terapeutyczną dziecka.
Rodzic umawiający się na wizytę do poradni często proszony jest o przyniesienie opinii o dziecku od wychowawcy z grupy przedszkolnej lub specjalistów pracujących z dzieckiem. Należy wtedy zgłosić się do sekretariatu przedszkola i wypełnić wniosek o wydanie takiej opinii. Nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu potrzebują minimum 7 dni na przygotowanie pełnej opinii o dziecku.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych we Wrocławiu prowadzi również bezpłatne zajęcia terapeutyczne:

 • logopedyczne,
 • pedagogiczne,
 • psychologiczne,
 • biofeedback,
 • Integrację Sensoryczną.

Zajęcia są indywidualne i odbywają się w:
Gabinecie Zamiejscowym w Kobierzycach
Ul. Wincentego Witosa 1, Kobierzyce
Telefon: 71 369 80 20
Na zajęcia umówić się można dzwoniąc bezpośrednio do gabinetu w Kobierzycach lub do Poradni. 

LOGOPEDIA w ramach NFZ 

Rodzice dziecka mającego trudności logopedyczne mogą starać się również o indywidualne zajęcia z logopedą w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na takie zajęcia kieruje lekarz rodzinny i to do niego należy się w tej sprawie udać.

OBJĘCIE DZIECKA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W PRZEDSZKOLU

W przedszkolu dziecko może zostać objęte Pomocą Psychologiczno – Pedagogiczną na wniosek:

 • rodzica,
 • wychowawcy, nauczyciela, specjalisty, pomocy nauczyciela,
 • poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • asystenta dziecka.

Zostaje wówczas utworzona dokumentacja dziecka, planuje się indywidualne działania dla dziecka w grupie przedszkolnej oraz terapię. Rodzic musi wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w takich zajęciach. Ilość oraz forma zajęć dostosowywana jest do potrzeb i możliwości dziecka.

Zajęcia mogą przybrać formę:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • terapii logopedycznej,
 • socjoterapii,
 • terapii psychologicznej,
 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców.

KWALIFIKACJA DZIECKA DO ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU

Zajęcia logopedyczne

W ramach oferty placówki, w przedszkolu prowadzone są zajęcia terapii  logopedycznej. Dzieci kwalifikowane są na zajęcia po przeprowadzanych we wrześniu przesiewowych badaniach mowy. Rodzice zakwalifikowanych dzieci otrzymają informację będącą jednocześnie zaproszeniem do współpracy w procesie terapii logopedycznej dziecka. Część dzieci  będzie kontynuowała terapię  rozpoczętą w ubiegłym roku szkolnym.
Jednym z warunków skuteczności terapii jest współpraca Rodziców z logopedą. Rodzice  proszeni są o aktywne włączenie się w terapię logopedyczną swoich dzieci:

 • wyposażenie swojego dziecka w zeszyt do ćwiczeń (dotyczy dzieci rozpoczynających terapię),
 • przynoszenie zeszytu do przedszkola w wyznaczonym dniu a następnie zabieranie go do domu do dnia następnych zajęć (brak zeszytu oznacza, iż rodzic z różnych względów, zwalnia dziecko z zajęć w danym dniu),
 • systematyczne powtarzanie ćwiczeń z dzieckiem zgodnie ze wskazówkami logopedy,
 • stworzenie w domu atmosfery sprzyjającej podjętej terapii logopedycznej, zachęcanie dziecka do ćwiczeń (najlepiej - o ile to możliwe - ćwiczenie razem z dzieckiem, dostrzeganie najmniejszych nawet postępów, czuwanie nad systematycznym i starannym wykonywaniem ćwiczeń.

Zajęcia pedagogiczne

Placówka oferuje dzieciom zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapię pedagogiczną, terapię ręki oraz zajęcia ogólnorozwojowe. Dzieci kwalifikowane są na nie na podstawie obserwacji wychowawców oraz pedagoga (prowadzonych w grupie podczas zajęć i zabawy oraz indywidualnych w sali grupy i gabinecie terapeutów), testów sprawdzających poziom rozwoju dziecka w poszczególnych sferach – Karty Oceny Zachowań i Emocji, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego i rozmów z rodzicami. Kwalifikacja do terapii odbywa się głównie we wrześniu i październiku. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do terapii otrzymują list z informacją o zajęciach i z zaproszeniem na spotkanie z pedagogiem.

Zajęcia psychologiczne

Kwalifikacja do zajęć odbywa się przez cały rok na podstawie zgłoszenia rodzica, wychowawcy, specjalisty lub po przyniesieniu opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Psycholog obserwuje dziecko w grupie, jego relacje z rówieśnikami, reakcje na zachowania trudne, udział w życiu grupy oraz indywidualnie w gabinecie podczas gier, zabaw i rozmów. 

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 707450. Dziękujemy