Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Zajęcia terapeutyczne


Zajęcia terapeutyczne w przedszkolu prowadzone są zgodnie z możliwościami psychorozwojowymi dzieci i potrzebami ich rodziców. W ofercie placówki znajdują się stałe zajęcia (opisane poniżej) oraz projektowane specjalnie do pojawiających się potrzeb. Wszystkie zajęcia mają formę zabawy, gry, czy naśladownictwa terapeuty, tak aby dziecko czuło się podczas nich bezpiecznie i komfortowo.

Terapia psychologiczna

Zajęcia odbywają się indywidualnie, w małych 2-3 osobowych grupach lub w grupie przedszkolnej i trwają 30 minut. Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętności społeczne oraz umiejętności wyrażania własnych emocji. Wszystko to odbywa się w formie  zabawy, gier edukacyjnych, zajęć ruchowych i bajkoterapii. Szczególną uwagę zwraca się na samodzielność oraz samoocenę dziecka. Terapia psychologiczna obejmuje kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny. Wdrażana jest w sytuacji gdy dziecko ma trudności z procesem adaptacyjnym w przedszkolu, nieśmiałością w kontaktach z rówieśnikami, koncentracją uwagi, zachowaniami agresywnymi, przestrzeganiem zasad w domu lub w przedszkolu.

Terapia logopedyczna, wspomaganie rozwoju mowy

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w małych grupach (2-4 osób) i trwają ok. 15 -20 minut. Zajęcia indywidualne odbywają się tylko dla dzieci posiadających Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju lub Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego. Oddziaływania logoterapeutyczne są wielokierunkowe, dobierane indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci. Stosowane są głównie metody stymulacyjne oparte na zabawie, ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową, ćwiczenia usprawniające funkcje aparatu oddechowego i artykulacyjnego, metody oparte na łączeniu wzorców ruchowych z pojawieniem się dźwięków mowy. Oferta metod terapeutycznych stosowanych w placówce jest szeroka. Są to m.in. elementy: metody Symultaniczno – Sekwencyjnej Jagody Cieszyńskiej, metody Werbo –Tonalnej, Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji, Ustno-twarzowej terapii regulacyjnej Castillo Moralesa oraz wszelkiego rodzaju masaże logopedyczne, metody Dyna Lingwa SM, terapii ręki.

Terapia pedagogiczna

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w 2-3 osobowych grupach i trwają 30 minut. Podczas zajęć dzieci ćwiczą umiejętność prawidłowego spostrzegania, słuchania, wypowiadania się, koncentrowania się na zadaniu i koordynowania pracy całego ciała. Uczą się dostosowywać napięcie mięśniowe ciała (w szczególności rąk) do podejmowanej aktywności. Na zajęciach wiele czasu poświęca się na pracę nad prawidłowym chwytem ręki i precyzją ruchów, co przygotowuje dziecko do rysowania, a później pisania. W terapii pedagogicznej uczestniczą również dzieci z deficytami poznawczymi. Podczas zajęć terapeuta korzysta z elementów: Terapii Neurobiologicznej, Metody Dobrego Startu, bajkoterapii, muzykoterapii, Sensoplastyki, Integracji Sensorycznej, Terapii Ręki oraz wielu innych programów i metod.

Terapia ręki

Zajęcia te prowadzone są indywidualnie lub w parach i trwają 30 minut. Terapia ręki polega na prawidłowym ukształtowaniu postury całego ciała będącej podstawą do wywołania prawidłowej pracy ręki, a następnie dłoni i palców. Zajęcia zaczynają się od zabaw i ruchów kształtujących dużą motorykę, a następnie przechodzi się do pracy małej motoryki i grafomotoryki. Terapia ta skierowana jest do dzieci mających trudności z prawidłowym chwytem kredki, trudnościami w rysowaniu lub utrzymaniu prawidłowej pozycji podczas wykonywania zadań przy stoliku.

Zajęcia ogólnorozwojowe

Są to zajęcia dla dzieci 4 i 5-letnich. Odbywają się w grupach 12 osobowych i trwają 30 minut. Podczas zajęć kształtowane są umiejętności współdziałania w grupie. Wzmacniane jest  poczucie własnej wartości oraz aktywizowany jest potencjał  twórczy i  intelektualny drzemiący w dziecku.  Zajęcia skupiają się przede wszystkim na rozwijaniu i wspieraniu zdolności dziecka. Aktywność dzieci na zajęciach kształtowana jest poprzez 4 stałe elementy: gra znanej piosenki na Bum Bum Rurkach, zdobycie nowej wiedzy z książki/materiału źródłowego, uczestnictwo w eksperymencie lub zagranie w grę planszową, budowanie lub tworzenie czyli działanie spontaniczne dziecka. Schemat ten realizowany jest zamiennie z zajęciami kształtującymi umiejętność gry w szachy.

Trening umiejętności społecznych

Są to zajęcia prowadzone w grupach przedszkolnych lub małych grupach terapeutycznych. Mają na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych i relacji w grupie, budowanie prawidłowych mechanizmów rozwiązywania konfliktów, uczenie radzenia sobie z emocjami i rozpoznawania ich u innych dzieci oraz modyfikowanie zachowań na bardziej akceptowane społecznie. Zajęcia prowadzone są przez psychologa i pedagoga we współpracy z wychowawcami grupy. Trwają 30-45 minut i odbywają się przez ok. 2-3 miesiące w zależności od potrzeb grupy.

Zajęcia realizowane na podstawie Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zajęcia realizowane są na podstawie dostarczonej do przedszkola opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wymiarze 4 zajęć w tygodniu po 30 minut i odpowiadają zaleceniom wynikającym bezpośrednio z opinii. Dzieci realizujące Wczesne Wspomaganie Rozwoju w placówce objęte są specjalnym nadzorem specjalistów.

Zajecie rewalidacyjne na podstawie Orzeczenia o potrzebie Kształcenia Specjalnego

Zajęcia realizowane są na podstawie dostarczonego do przedszkola orzeczenia w wymiarze 4 zajęć w tygodniu po 30 minut i odpowiadają zaleceniom wynikającym bezpośrednio z orzeczenia. Dzieci objęte zajęciami rewalidacyjnymi mają opracowywany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, który dostosowuje treści programowe i umiejętności dziecka do jego aktualnego rozwoju. W rewalidację dziecka poza specjalistami włączeni są wszyscy nauczyciele i wychowawcy mający kontakt z dzieckiem.

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 707470. Dziękujemy